நாணயங்கள்

          பண்டைய அரசியல், பொருளாதார வரலாற்றினை அறிய மிகவும் முதன்மையாக விளங்குவது காசுகள் ஆகும்.  தமிழக வரலாற்று நிறுவலில் கல்வெட்டுகளை தொடர்ந்து நாணயவியலின் பங்கு அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. அந்த நோக்கில் தமிழக வரலாற்று நிறுவலில் சில முக்கியமான மன்னர்கள் வெளியிட்ட காசுகளைக் கொண்டு அக்கால அரசியல், பொருளாதார, வணிக நிலைகளை கணக்கிடலாம்.

            பழங்காலத்தில் மன்னர்களால் வெளியிடப்பட்டக் காசுகள் அகழாய்வுகளிலும், ஆற்றுப் படுகைகளிலும் கிடைக்கின்றன. ஆற்றுப்படுகைகளில் கிடைத்த காசுகளே எண்ணிக்கையில் அதிகம். இக்காசுகள் தங்கம், வெள்ளி, செம்பு, ஈயம் போன்ற உலோகங்களால் ஆனவை. வட்டம், சதுரம், நீள்வட்டம், செவ...

மேலும் படிக்க