விசயநகரர், நாயக்கர்

விஜயநகரர் காசு

          விஜயநகர மன்னர்கள் வெளியிட்ட காசுகள் பல சின்னங்களைத் தாங்கி விளங்குகின்றன. அனேகமாக விஜயநகர வழியில் வந்த எல்லா அரசர்களும் காசுகளை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். ஹரிஹரர், தேவராயர் இருவராலும் வெளியிடப்பட்ட தங்கக் காசுகளில் உமா மஹேஸ்வரர் உருவம் காணப்படுகிறது. புக்கர், தேவராயர் இருவராலும் வெளியிடப்பட்ட காசுகளில் திருமால் பிராட்டியர்களுடன் விளங்குவதைக் காணலாம். அச்சுதராயரின் காசுகளில் இரண்டு தலைகளைக் கொண்ட கண்டபேருண்டப் பறவை, தன் அலகுகளால் யானைகளைக் கொத்தி நிற்பதைக் காணலாம். சில காசுகளில் பன்றியையும், சிலவற்றில் கருடன், நடமாடும் கண்ணன் முதலியனவும் காணப்படுகின்றன.

     &nb...


மேலும் படிக்க