அங்குசகிரி

  அமைவிடம் - அங்குசகிரி
  ஊர் - அங்குசகிரி
  வட்டம் - ஓசூர்
  மாவட்டம் - கிருஷ்ணகிரி
  வகை - கற்திட்டை
  கிடைத்த தொல்பொருட்கள் - கற்திட்டைகள்
  பண்பாட்டுக் காலம் - பெருங்கற்காலம்
  கண்டறிந்த நிறுவனம்/நபர் -

  திரு.சுகவனமுருகன் (மனோன்மணி புது எழுத்து)

  விளக்கம் -

  கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் சூலகிரிக்கு 5 மைல் கிழக்கில் அங்குசகிரி என்னும் மலை அமைந்துள்ளது. இம்மலையின்உயரம் சுமார் 3038 அடி எனப்படுகின்றது. இம்மலைக்கிராமத்தில் கற்திட்டை ஒன்று காணப்படுகின்றது.

  ஒளிப்படம்எடுத்தவர் - திரு.சுகவனமுருகன் (மனோன்மணி புது எழுத்து)
  ஒளிப்படம் வழங்கிய நிறுவனம் / நபர் - தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம்