பொறுப்பு அறிவிக்கை

The Tamil Virtual Academy (TVA) has used reasonable endeavors to ensure that the material contained in this website are correct. However, the information contained herein is provided as a public service with the understanding that TVA makes no warranties, either expresses or implied, concerning accuracy, completeness, reliability or suitability of the information, Nor does TVA warrant that the use of this information is true if any claims of copyright infringement.

The TVA reserves the right at anytime to make changes as it deems appropriate use information here at your own risk.

இதுவரலாற்றுப் பதிவு, ஒவ்வொரு காலத்திலும் வருகின்ற நூல்களின் பதிவால் அவ்வக்கால சிந்தனை வளர்ச்சி தெரியவரும். இது முழுக்க முழுக்க வரலாற்று நோக்கில் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.